لطفا توجه فرمائید:
بر اساس تبصره پنج ماده شش قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی «فروش سموم بدون نسخه گیاه پزشكی ممنوع است».
لذا محصولات موجود در این بخش صرفا به جهت آشنایی با مشخصات آنها ارائه شده و امکان خرید آنها میسر نیست.