زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز 1200px Erythrina caffra KZN NBT a 845x321

زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز

1- شمشاد

نام علمی : Buxus sempervirens
زمان هرس: بهار، پاییز

شمشاد زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز blog buxus sempervirens plant 1 300x300

گیاه شمشاد

2- جوالدوزک
نام علمی : Catalpa speciosa
زمان هرس: آخر تابستان،زمستان

درخت جوالدوزک زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز blog catalpa speciosa plant 2 300x300

درخت جوالدوزک

3- سدر
نام علمی : Cedrus
زمان هرس:تابستان

گیاه سدر زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز blog cedrus plant 3 300x300

گیاه سدر

4- ارغوان
نام علمی : Cercis
زمان هرس:زمستان
نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.

گیاه ارغوان زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز cercis plant 4 300x300

گیاه ارغوان

5- افرا
نام علمی : Acer
زمان هرس:زمستان

گیاه افرا زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز acer plant 5 300x300

گیاه افرا

6- عرعر
نام علمی : Aillanthus
زمان هرس: زمستان،تابستان

گیاه عرعر زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز aillanthus plant 6 300x300

گیاه عرعر

7- ابریشم
نام علمی : Albizzia
زمان هرس: بهار

گیاه ابریشم زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز albizzia plant 7 300x300

گیاه ابریشم

8- زرشک
نام علمی : Berberis
زمان هرس:زمستان،تابستان

گیاه زرشک زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز berberis plant 8 300x300

گیاه زرشک

9- دم موشی
نام علمی : Buddleia davidii
زمان هرس:اواخر زمستان
نحوه هرس: یا شاخه اصلی را در زمستان از قسمت های داخلی حذف نمود(هرس نسبتا شدید)تا گیاه تحریک به رشد دوباره گردد.

گیاه دم موشی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز buddleia davidii plant 9 300x300

گیاه دم موشی

10- به ژاپنی
نام علمی : Chaenomeles
زمان هرس:تابستان،زمستان

گیاه به ژاپنی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز chaenomeles plant 10 300x300

گیاه به ژاپنی

11- شبه سرو
نام علمی : Chamaecyparis lawsoniana
زمان هرس:تابستان

گیاه شبه سرو زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز chamaecyparis lawsoniana plant 11 300x300

گیاه شبه سرو

12- گل یخ
نام علمی : Chimonanthus praecox
زمان هرس:بهار ، تابستان

زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز chimonanthus praecox plant 12 300x300

13- درخت پر
نام علمی : Cotinus coggyria
زمان هرس:تابستان

درخت پر زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز cotinus coggyria plant 13 300x300

درخت پر

14- شیر خشت
نام علمی : Cotoneaster
زمان هرس:بهار،تابستان،زمستان

گیاه شیر خشت زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز cotoneaster plant 14 300x300

گیاه شیر خشت

15- سرو
نام علمی : Cupressus
زمان هرس:بهار و تابستان

گیاه سرو زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز cupressus plant 15 300x300

گیاه سرو

16- گل طاووسی
نام علمی : Cytisus
زمان هرس:بهار

گل طاووسی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز cytisus plant 16 300x300

گل طاووسی

17- یاس زرد
نام علمی : Forsythia
زمان هرس:بهار

گل یاس زرد زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز forsythia plant 17 300x300

گل یاس زرد

18- زبان گنجشک
نام علمی : Franinus
زمان هرس:زمستان

درخت زبان گنجشک زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز franinus plant 18 300x300

درخت زبان گنجشک

19- لیلکی
نام علمی : Gleditsia
زمان هرس:زمستان

درخت لیلکی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز gleditsia plant 19 300x300

درخت لیلکی

20- ختمی درختی
نام علمی : Hibiscus syriacus
زمان هرس:بهار،تایستان و پاییز

ختمی درختی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز hibiscus syriacus plant 20 300x300

ختمی درختی

21- یاسمن
نام علمی : Jasminum officinal
زمان هرس:بهار ،تابستان
نحوه هرس: در بهار و تابستان بر حسب زمان گلدهی باید بعد از اتمام دوره گلدهی نسبت به حذف شاخه های ضعیف اقدام نمود و شاخه های خیلی بلند را تا نیمه کوتاه نمود.

گل یاسمن زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز jasminum officinal plant 21 300x300

گل یاسمن

 

22- سرو کوهی
نام علمی : Juniperus
زمان هرس:بهار ،تابستان

سرو کوهی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز juniperus plant 22 300x300

سرو کوهی

23- برگ نو
نام علمی : Ligustrum
زمان هرس:زمستان ،بهار،تابستان

برگ نو زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز ligustrum plant 23 300x300

برگ نو

24 – ماگنولیا
نام علمی : Magnolia
زمان هرس:تابستان
نحوه هرس: بهتر است تا جای ممکن به دلیل التیام زخمهای حاصل از هرس و کندی رشد درخت هرس نشوند ولی در صورت لزوم می توان نسبت به خذف شاخه های نابجا و یا شکسته اقدام کرد.

ماگنولیا زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز magnolia plant 24 300x300

ماگنولیا

25- زیتون تلخ
نام علمی : Melia
زمان هرس:تابستان

زیتون تلخ زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز melia plant 25 300x300

زیتون تلخ

26- توت
نام علمی : Morus spp
زمان هرس:زمستان ،تابستان

توت زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز morus spp plant 26 300x300

توت

27- خرزهره
نام علمی : Nerium oleander
زمان هرس:تابستان

گیاه خرزهره زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز nerium oleander plant 27 300x300

گیاه خرزهره

28- نرگس درختی
نام علمی : Philadelphus
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز
نحوه هرس: این درختچه معمولا نیازی به هرس چندانی ندارد و تنها باید هر سه یا چهار سال یکبار در اوائل بهار یا پاییز تعدادی از ساقه های خیلی مسن را از قاعده قطع کنیم.همچنین هرس پنسمان یا چیدن نوک شاخه های تازه روئیده در تابستان باعث جلوگیری از حجیم شدن تاج شده و آنرا متراکم تر می سازد.

نرگس درختی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز philadelphus plant 28 300x300

نرگس درختی

29- نوئل
نام علمی : Picea
زمان هرس:بهار ،تابستان

نوئل زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز picea plant 29 300x300

نوئل

30-کاج
نام علمی : Pinus spp
زمان هرس:بهار

درخت کاج زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز pinus spp plant 30 300x300

درخت کاج

31- چنار
نام علمی : Platamus spp
زمان هرس:تابستان ،زمستان

درخت چنار زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز platamus spp 31 300x300

درخت چنار

32- صنوبر
نام علمی : Populus spp
زمان هرس:تابستان

درخت صنوبر زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز populus spp plant 32 300x300

درخت صنوبر

33- پیراکانتا
نام علمی : Pyracantha spp
زمان هرس:تابستان ،آخر زمستان

پیراکانتا زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز pyracantha spp plant 33 300x300

پیراکانتا

34- بلوط
نام علمی : Quercus spp
زمان هرس:تابستان،زمستان

درخت بلوط زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز quercus spp plant 34 300x300

درخت بلوط

35- سماق
نام علمی : Rhus
زمان هرس:زمستان

سماق زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز rhus plant 35 300x300

سماق

36- اقاقیا
نام علمی : Robinia
زمان هرس:تابستان،زمستان

اقاقیا زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز robinia plant 36 300x300

اقاقیا

37- بید
نام علمی : Salix spp
زمان هرس:زمستان،تابستان

درخت بید مجنون زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز salix spp plant 37 300x300

درخت بید مجنون

38- اسپیره
نام علمی : Spirea
زمان هرس:بهار

اسپیره زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز spirea plant 38 300x300

اسپیره

39- سرو خمره ای
نام علمی : Thuja
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز

سرو خمره ای زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز thuja plant 39 300x300

سرو خمره ای

40- نارون
نام علمی : Ulmus spp
زمان هرس:اواخر تابستان ،زمستان

درخت نارون زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز ulmus spp plant 40 300x300

درخت نارون

41- بداغ
نام علمی : Viburnum spp
زمان هرس:بهار،اواسط تابستان

درخت بداغ زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز viburnum spp plant 41 300x300

درخت بداغ

42- مروارید درختی
نام علمی : Symphoricarpus
زمان هرس:اوائل بهار

مروارید درختی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز symphoricarpus plant 42 300x300

مروارید درختی

43- گز
نام علمی : Tamarix spp
زمان هرس:بهار ،تابستان

گز زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز tamarix spp plant 43 300x300

گز

44- سرخدار
نام علمی : Taxus spp
زمان هرس:اواخر بهار،تابستان

سرخدار زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز taxus spp plant 44 300x300

سرخدار

 

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 5 =