زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز

۱- شمشاد

نام علمی : Buxus sempervirens
زمان هرس: بهار، پاییز

شمشاد زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز blog buxus sempervirens plant 1 300x300

گیاه شمشاد

۲- جوالدوزک
نام علمی : Catalpa speciosa
زمان هرس: آخر تابستان،زمستان

درخت جوالدوزک زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز blog catalpa speciosa plant 2 300x300

درخت جوالدوزک

۳- سدر
نام علمی : Cedrus
زمان هرس:تابستان

گیاه سدر زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز blog cedrus plant 3 300x300

گیاه سدر

۴- ارغوان
نام علمی : Cercis
زمان هرس:زمستان
نحوه هرس: هرس این درخت بسته به نوع فرم آن می تواند بدون هرس و تنها با قطع اجباری شاخه های خشک به صورت گلدانی و باز باشد و یا با هرس شاخه زنی می توان تاج آن را انبوه و کروی ساخت.

گیاه ارغوان زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز cercis plant 4 300x300

گیاه ارغوان

۵- افرا
نام علمی : Acer
زمان هرس:زمستان

گیاه افرا زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز acer plant 5 300x300

گیاه افرا

۶- عرعر
نام علمی : Aillanthus
زمان هرس: زمستان،تابستان

گیاه عرعر زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز aillanthus plant 6 300x300

گیاه عرعر

۷- ابریشم
نام علمی : Albizzia
زمان هرس: بهار

گیاه ابریشم زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز albizzia plant 7 300x300

گیاه ابریشم

۸- زرشک
نام علمی : Berberis
زمان هرس:زمستان،تابستان

گیاه زرشک زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز berberis plant 8 300x300

گیاه زرشک

۹- دم موشی
نام علمی : Buddleia davidii
زمان هرس:اواخر زمستان
نحوه هرس: یا شاخه اصلی را در زمستان از قسمت های داخلی حذف نمود(هرس نسبتا شدید)تا گیاه تحریک به رشد دوباره گردد.

گیاه دم موشی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز buddleia davidii plant 9 300x300

گیاه دم موشی

۱۰- به ژاپنی
نام علمی : Chaenomeles
زمان هرس:تابستان،زمستان

گیاه به ژاپنی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز chaenomeles plant 10 300x300

گیاه به ژاپنی

۱۱- شبه سرو
نام علمی : Chamaecyparis lawsoniana
زمان هرس:تابستان

گیاه شبه سرو زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز chamaecyparis lawsoniana plant 11 300x300

گیاه شبه سرو

۱۲- گل یخ
نام علمی : Chimonanthus praecox
زمان هرس:بهار ، تابستان

زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز chimonanthus praecox plant 12 300x300

۱۳- درخت پر
نام علمی : Cotinus coggyria
زمان هرس:تابستان

درخت پر زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز cotinus coggyria plant 13 300x300

درخت پر

۱۴- شیر خشت
نام علمی : Cotoneaster
زمان هرس:بهار،تابستان،زمستان

گیاه شیر خشت زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز cotoneaster plant 14 300x300

گیاه شیر خشت

۱۵- سرو
نام علمی : Cupressus
زمان هرس:بهار و تابستان

گیاه سرو زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز cupressus plant 15 300x300

گیاه سرو

۱۶- گل طاووسی
نام علمی : Cytisus
زمان هرس:بهار

گل طاووسی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز cytisus plant 16 300x300

گل طاووسی

۱۷- یاس زرد
نام علمی : Forsythia
زمان هرس:بهار

گل یاس زرد زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز forsythia plant 17 300x300

گل یاس زرد

۱۸- زبان گنجشک
نام علمی : Franinus
زمان هرس:زمستان

درخت زبان گنجشک زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز franinus plant 18 300x300

درخت زبان گنجشک

۱۹- لیلکی
نام علمی : Gleditsia
زمان هرس:زمستان

درخت لیلکی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز gleditsia plant 19 300x300

درخت لیلکی

۲۰- ختمی درختی
نام علمی : Hibiscus syriacus
زمان هرس:بهار،تایستان و پاییز

ختمی درختی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز hibiscus syriacus plant 20 300x300

ختمی درختی

۲۱- یاسمن
نام علمی : Jasminum officinal
زمان هرس:بهار ،تابستان
نحوه هرس: در بهار و تابستان بر حسب زمان گلدهی باید بعد از اتمام دوره گلدهی نسبت به حذف شاخه های ضعیف اقدام نمود و شاخه های خیلی بلند را تا نیمه کوتاه نمود.

گل یاسمن زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز jasminum officinal plant 21 300x300

گل یاسمن

 

۲۲- سرو کوهی
نام علمی : Juniperus
زمان هرس:بهار ،تابستان

سرو کوهی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز juniperus plant 22 300x300

سرو کوهی

۲۳- برگ نو
نام علمی : Ligustrum
زمان هرس:زمستان ،بهار،تابستان

برگ نو زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز ligustrum plant 23 300x300

برگ نو

۲۴ – ماگنولیا
نام علمی : Magnolia
زمان هرس:تابستان
نحوه هرس: بهتر است تا جای ممکن به دلیل التیام زخمهای حاصل از هرس و کندی رشد درخت هرس نشوند ولی در صورت لزوم می توان نسبت به خذف شاخه های نابجا و یا شکسته اقدام کرد.

ماگنولیا زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز magnolia plant 24 300x300

ماگنولیا

۲۵- زیتون تلخ
نام علمی : Melia
زمان هرس:تابستان

زیتون تلخ زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز melia plant 25 300x300

زیتون تلخ

۲۶- توت
نام علمی : Morus spp
زمان هرس:زمستان ،تابستان

توت زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز morus spp plant 26 300x300

توت

۲۷- خرزهره
نام علمی : Nerium oleander
زمان هرس:تابستان

گیاه خرزهره زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز nerium oleander plant 27 300x300

گیاه خرزهره

۲۸- نرگس درختی
نام علمی : Philadelphus
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز
نحوه هرس: این درختچه معمولا نیازی به هرس چندانی ندارد و تنها باید هر سه یا چهار سال یکبار در اوائل بهار یا پاییز تعدادی از ساقه های خیلی مسن را از قاعده قطع کنیم.همچنین هرس پنسمان یا چیدن نوک شاخه های تازه روئیده در تابستان باعث جلوگیری از حجیم شدن تاج شده و آنرا متراکم تر می سازد.

نرگس درختی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز philadelphus plant 28 300x300

نرگس درختی

۲۹- نوئل
نام علمی : Picea
زمان هرس:بهار ،تابستان

نوئل زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز picea plant 29 300x300

نوئل

۳۰-کاج
نام علمی : Pinus spp
زمان هرس:بهار

درخت کاج زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز pinus spp plant 30 300x300

درخت کاج

۳۱- چنار
نام علمی : Platamus spp
زمان هرس:تابستان ،زمستان

درخت چنار زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز platamus spp 31 300x300

درخت چنار

۳۲- صنوبر
نام علمی : Populus spp
زمان هرس:تابستان

درخت صنوبر زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز populus spp plant 32 300x300

درخت صنوبر

۳۳- پیراکانتا
نام علمی : Pyracantha spp
زمان هرس:تابستان ،آخر زمستان

پیراکانتا زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز pyracantha spp plant 33 300x300

پیراکانتا

۳۴- بلوط
نام علمی : Quercus spp
زمان هرس:تابستان،زمستان

درخت بلوط زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز quercus spp plant 34 300x300

درخت بلوط

۳۵- سماق
نام علمی : Rhus
زمان هرس:زمستان

سماق زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز rhus plant 35 300x300

سماق

۳۶- اقاقیا
نام علمی : Robinia
زمان هرس:تابستان،زمستان

اقاقیا زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز robinia plant 36 300x300

اقاقیا

۳۷- بید
نام علمی : Salix spp
زمان هرس:زمستان،تابستان

درخت بید مجنون زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز salix spp plant 37 300x300

درخت بید مجنون

۳۸- اسپیره
نام علمی : Spirea
زمان هرس:بهار

اسپیره زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز spirea plant 38 300x300

اسپیره

۳۹- سرو خمره ای
نام علمی : Thuja
زمان هرس:بهار،تابستان،پاییز

سرو خمره ای زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز thuja plant 39 300x300

سرو خمره ای

۴۰- نارون
نام علمی : Ulmus spp
زمان هرس:اواخر تابستان ،زمستان

درخت نارون زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز ulmus spp plant 40 300x300

درخت نارون

۴۱- بداغ
نام علمی : Viburnum spp
زمان هرس:بهار،اواسط تابستان

درخت بداغ زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز viburnum spp plant 41 300x300

درخت بداغ

۴۲- مروارید درختی
نام علمی : Symphoricarpus
زمان هرس:اوائل بهار

مروارید درختی زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز symphoricarpus plant 42 300x300

مروارید درختی

۴۳- گز
نام علمی : Tamarix spp
زمان هرس:بهار ،تابستان

گز زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز tamarix spp plant 43 300x300

گز

۴۴- سرخدار
نام علمی : Taxus spp
زمان هرس:اواخر بهار،تابستان

سرخدار زمان های هرس درختان و درختچه های فضای سبز taxus spp plant 44 300x300

سرخدار

 

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

ویژگی های یك بوستان خانگی

افراد خوش ذوق و سلیقه هر فضایی را می توانند به بهترین نحو زینت دهند چه این فضا خانه ای با وسعت یك هكتار باشد چه آپارتمان نقلی در مركز شهر. داشتن آپارتمان سبز و پر گل علاوه براینكه به زیبایی شناسی خانه كمك می كند تاثیر مثبتی در روح و روان فرد به جای می گذارد. گل های آپارتمانی همان قدر كه زیبا هستند همان قدر نیز به مراقبت خاص نیاز دارند.گیاهان همیشه سبز در شرایط و درجه حرارت اتاق به خوبی پرورش می یابند و چنانچه از آنها مواظبت شود، برگ هایشان همیشه شاداب و خرم و براق، و زینت بخش محیط زندگی شما خواهد بود.گیاه گلدار خانگی احتیاج به مراقبت بیشتری دارد و در شرایط اتاق و ساختمان به خوبی دوام نمی آورد. مادام كه گل دارد، بسیار زیباست و پس از اتمام گل و دوره استراحت، به آب كمتر و حرارت ۱۵۱۲ درجه احتیاج دارد.

بسیاری از گل ها در هر شرایطی پرورش می یابند و با تغییرات درجه حرارت و رطوبت و كمبود كود و آب، مقاومت خوبی از خود نشان می دهند. این گیاهان را گیاهان فولادی نام نهاده اند. اما برخی نیز وجود دارند كه بسیار حساس بوده و احتیاج به مراقبت دائم دارند.

اكثر مردم گلدان ها را در اتاق نشیمن یا پذیرایی نگهداری می كنند. باید توجه داشت كه انتخاب محل گلدان، نباید مانعی برای بازی كودكان و یا استراحت دیگران باشد. در حقیقت، گلدان نباید یك جسم دست و پاگیر باشد.

بعضی از گیاهان به گرمای زیاد در فصل زمستان و بعضی دیگر به هوای خشك داخل آپارتمان حساسیت دارند. بهترین راه برای نگهداری اینگونه گل ها، استفاده از گلدان های شیشه ای به نام باغ شیشه است كه هم رطوبت كافی دارد و هم درجه حرارت محیط آن برای پرورش گیاه كافی است.

نیمی از خانم های خانه دار گل های آپارتمانی را در آشپزخانه نگهداری می كنند. باید سعی كرد از گلدان های كوچك كم رشد مانند پریمولا و كاكتوس استفاده شود.

یك سینی شن ریزی شده كه محتوی انواع گل های مناسب باشد، در نزدیك پنجره، زیبایی خاصی به محیط دلچسب آشپزخانه می دهد. از آنجایی كه میزان رطوبت هوای آشپزخانه به علت وجود آب جوش یا دیگ زودپز از سایر اتاق های خانه بیشتر است، بنابراین پرورش گل های رطوبت دوست در آشپزخانه ترجیح داده می شود.عده دیگری از مردم گلدان ها را در هال و راه پله ها قرار می دهند، چنانچه دكوراسیون مناسب برای قرار دادن گلدان ها پیش بینی شود، می توان منظره بسیار زیبایی را ایجاد كرد.

زیبایی هال خاطره بسیار دلپذیری را در بیننده ایجاد می كند، از آنجایی كه گلدان ها همیشه در دسترس است، رسیدگی به آنها بسیار آسان است.

گیاهانی كه در هال پرورش داده می شوند، بایستی از گروه گیاهان زود رشد باشد كه با نور كم و سایر شرایط نامساعد مانند كوران هوا، كمبود رطوبت و غیره مقاوم باشند، در غیر این صورت در مدت كوتاهی زرد و خشك می شوند و منظره نامناسبی به هال می دهند.

بعضی ها گل های خود را در اتاق ناهارخوری نگهداری می كنند. گل هایی در اتاق ناهارخوری نگهداری می شوند كه شاخ و برگ آنها زیاد رشد نكرده و فضای اتاق را اشغال نكند و ترجیح داده می شود از گل های سایه دوست انتخاب شود. گلدان ها را در محلی از اتاق قرار می دهند كه دسترسی برای آب دادن به آن آسان باشد و باید حتی المقدور دورنمای گلدان ها زیبایی خاصی به محیط ناهارخوری ببخشد.

در نگهداری گیاهان خانگی نكته هایی وجود دارد كه رعایت آنها تاثیر ویژه ای بر رشد گیاهان خواهد داشت.

ریشه به همان نسبت كه به آب احتیاج دارد به هوا هم نیازمند است. اگر پای بوته همیشه خیس و پرآب باشد، این بدان معناست كه عمر ریشه به آخر رسیده، بنابراین مقدار آب و فاصله آبیاری بسیار مهم است.

هر گیاه احتیاج به یك دوره استراحت دارد، و اگر این پدیده طبیعی را از او دریغ كنید در فصل بعد گیاهی بیمار و ضعیف خواهد شد. بعضی از گیاهان در فصل زمستان به حال خواب و استراحت در می آیند و بعضی دیگر در فصل تابستان و لازم است در فصل استراحت مقدار آب و كود آن را به یك پنجم معمول تقلیل داد و حتی المقدور محیط آن را به محیط طبیعت نزدیك تر كرد. همچنین سایر عوامل كه در دوره استراحت گیاه سرنوشت ساز است، مورد توجه قرار گیرد.

بخاری و رادیاتور موجب خشك شدن هوای محیط و تقلیل رطوبت هوا می شود، به حدی كه رطوبت داخل ساختمان از یك سوم میزان لازم هم پایین تر می رود. بنابراین بایستی امكانات تامین این كمبود رطوبت را فراهم كرد.

فیكوس، بنجامین و نخل مرداب پنجه كلاغی از پرطرفدارترین گیاهان خانگی هستند. نیاز های این گیاهان به نور، آب و نوع خاك را بررسی می كنیم.

گیاه فیکوس الاستیکا ویژگی های یك بوستان خانگی ficus 4 300x300

گیاه فیکوس الاستیکا

فیكوس به نور كامل نیاز دارد ولی باید از تماس مستقیم با نور خورشید دور بماند. به خشكی مقاوم است و آب زیاد به آن آسیب می رساند. آبیاری

هفته ای دو بار در تابستان و یك بار در زمستان برای فیكوس مناسب ترین نوع آبیاری است. بهترین خاك، نیز خاك لوم است كه از مخلوط برگ پوسیده و كود حیوانی و خاك رس تهیه می شود.

فيكوس بنجامين ابلق ویژگی های یك بوستان خانگی ficus benjamina 4 1 300x300

گياه فيكوس بنجامين ابلق

بنجامین به نور بیشتری نسبت به سایر گیاهان آپارتمانی نیازمند است اما تابش مستقیم آفتاب را تحمل نمی كند. معمولا بهترین نور حالتی است كه گلدان در زیر سایبان جنوبی طوری قرار گیرد كه آفتاب به گلدان گیاه برسد اما به برگ های گیاه آفتاب نتابد و برگ ها در سایه نور كامل باشند.

آبیاری بنجامین نیاز به توجه خاصی دارد. در بین دو آبیاری به خاك دست بزنید اگر خشك بود اقدام به آبیاری مجدد كنید در غیر این صورت از این كار صرف نظر كنید. معمولا در خانه ها به دلیل بی توجهی به این مسئله گیاه از بین می رود. خاك برگ یا خاك لوم مناسب ترین خاك برای بنجامین است.

نخل مرداب ویژگی های یك بوستان خانگی          300x300

گیاه نخل مرداب

نخل مرداب به آفتاب كامل نیاز دارد البته در نیم سایه ای كه نور داشته باشد هم رشد می كند. در بهار و تابستان بیشتر از فصول دیگر به آب نیاز دارد و لازم است روزی یك بار آبیاری شود. نخل مرداب حساس ترین گیاهان آپارتمانی است . پس از ۳ ، ۴ بار آبیاری با كود مایع تقویت و ساقه های قهوه ای را قطع كنید. در زمستان ها ریشه ها را در خاك نگهدارید یا گیاه را به درون ساختمان ببرید.

 

منبع: بانک مقالات کشاورزی ایران

 

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟